PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE CZ.5 JAK WYBRAĆ NAZWĘ FIRMY - FARE IMPRESA IN POLONIA PARTE 5. RAGIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE D'IMPRESAWYBÓR NAZWY DZIAŁALNOŚCI. JAK WYBRAĆ NAZWĘ DZIAŁALNOŚCI REJESTROWANEJ W CEIDG.
Każda działalność gospodarcza musi mieć swoją nazwę (czyli firmę). Osoba fizyczna może być zarejestrowana w CEIDG tylko raz, czyli figurować tylko pod jednym wpisem. Nazwa przedsiębiorcy musi zawierać co najmniej jego imię i nazwisko np. Jan Nowak. Oprócz imienia i nazwiska, które są informacją obowiązkową, możemy dodać informacje uzupełniające, np. o profilu działalności i/lub dowolną nazwę fantazyjną (np. Jan Nowak Automechanika, lub Jan Nowak "Cztery kółka").    
Nazwa musi jak najtrafniej opisywać przedsiębiorcę. Niestety nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do CEIDG kilkakrotnie pod innymi nazwami, nawet jeżeli ta sama osoba prowadzi działalność w bardzo różnych i odległych od siebie dziedzinach. 

Wypełniając wniosek CEIDG możemy podać także nazwę skróconą działalności, która nie zawiera imienia i nazwiska. Nazwą skróconą może być sama nazwa fantazyjna, czyli np. nasze "Cztery kółka". Należy jednak pamiętać, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przepisy wymagają umieszczenia imienia i nazwiska na fakturach i rachunkach. Przy wystawianiu faktur i rachunków, nie możemy się zatem posłużyć nazwą skróconą.  Wybierając nazwę dla spółki cywilnej, musimy wiedzieć, że jej nazwa musi się składać co najmniej z nazwisk wszystkich wspólników.

JAK WYBRAĆ NAZWĘ SPÓŁKI REJESTROWANEJ W KRS.
Zasady wyboru nazwy zależą od rodzaju spółki.
Istnieje wspólna zasada obowiązująca dla wszystkich rodzajów spółek. Jest to obowiązek podania formy prawnej na końcu nazwy (np. Sp. z o.o., spółka jawna, S.A.)
Jeżeli uruchamiamy działalność w formie spółki jawnej, w nazwie musimy podać nazwisko co najmniej jednego ze wspólników. 
Np. Nowak s.j., Kowalski i Nowak sp.j. lub Automechanika Jan Nowak sp.j. 

Nadając nazwę spółce partnerskiej, musimy w niej umieścić nazwisko co najmniej jednego wspólnika i jeżeli nie wymieniamy w nazwie nazwisk wszystkich wspólników, do nazwy mamy obowiązek dodać dopisek "i partner" lub "i partnerzy". 
W przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w nazwie spółki musi znaleźć się nazwisko komplementariusza, czyli wspólnika (osoby fizycznej lub innej spółki), który odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki (tzn całym swoim majątkiem). Jeżeli komplementariuszem jest spółka, w nazwie należy podać jej pełna nazwę, wraz z formą prawną.
np. Nowak Automechanika sp.k. (spółka komandytowa z komplementariuszem w osobie pana Nowaka). Jeżeli komplementariuszem jest spółka z o.o., nazwa spółki komandytowej może wyglądać np. tak: Automechanika i "Auto części" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariuszem jest spółka Auto części Sp. z o.o.).  

Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, możemy posłużyć się dowolną nazwą. Nie mamy obowiązku umieszczania w nazwie ani nazwisk (lub nazw) udziałowców ani akcjonariuszy. 

JAK SPRAWDZIĆ CZY NAZWA FIRMY JEST DOSTĘPNA?
Aby uniknąć wybrania dla naszej działalności nazwy np. zastrzeżonej lub używanej przez inny podmiot, możemy skorzystać z dostępnych wyszukiwarek polskich i o zasięgu europejskim:
http://www.uprp.pl/znakitowarowe/Lead03,657,2531,1,index,pl,text/
albo wyszukiwarek UE:
https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house


RAGIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE D` IMPRESA. COME DENOMINARE L`IMPRESA REGISTRATA PRESSO IL CEIDG.
Ogni attivita` d`impresa deve avere la sua denominazione, cioe` la ditta. La persona fisica puo` essere registrata presso il CEIDG sotto una sola voce, non puo` effettuare piu` di un` iscrizione contemporaneamente. La denominazione dell`impresa deve per legge contenere nome e cognome dell`imprenditore. Tranne nome e cognome che sono le informazioni obbligatorie, possiamo aggiungere anche ulteriori dettagli, ad es. le informazioni sull`attivita` svolta, sul profilo aziendale oppure un nome di fantasia (ad es. Mario Rossi Autofficina, oppure Mario Rossi “Quattro ruote”).  

Le denominazione deve descrivere l`impresa in modo piu` accurato possibile.  Purtroppo, come abbiamo visto, la stessa persona fisica non puo` effettuare piu` di un` iscrizione presso il CEIDG, anche se la stessa persona (cioe` ditta individuale) opera in aree o settori molto diversi.  
Compilando la domanda d`iscrizione presso il CEIDG possiamo inserire la denominazione abbreviata, che non contiene il nome e cognome dell`imprenditore persona fisica. La denominazione abbreviata puo` essere un nome di fantasia (ad esempio “Quattro ruote”). Dobbiamo pero` ricordarci che le leggi richiedono che il nome e il cognome siano sempre presenti sulle fatture. Sulle fatture d`acquisto ne` su quelle emesse, non possiamo usare solamente la denominazione abbreviata.
Quando vogliamo dare un nome a una societa` di diritto civile (pl. Spółka jawna), dobbiamo sapere che il suo nome deve contenere almeno i nomi di tutti i soci.

COME DENOMINARE LA SOCIETÀ REGISTRATA PRESSO IL KRS (Registro delle Imprese presso il Tribunale).

Le rogole da applicare per denominare una società dipendono dal tipo sociale che intendiamo costituire. La regola in comune che vale per tutte le società è l`obbligo di aggiungere il tipo sociale alla fine della denominazione (ad es. S.r.l., s.n.c., S.A.). Avviando una società in nome collettivo, dobbiamo specificare nella denominazione almeno un cognome dei soci, ad es. Paolo Rossi s.n.c. (in polacco Paolo Rossi s.j.). La denominazione può contenere anche i nomi di più soci, è consentito l`inserimento di un nome di fantasia, ad es. Paolo Rossi e Giuseppe Verdi s.n.c., P. Rossi& G.Verdi Autofficina s.n.c. )

Cercando una denominazione per la società tra professionisti (pl. Spółka partnerska), dobbiamo indicare il cognome di almeno un socio professionista e alla denominazione aggiungeremo la dicitura “e partner e/o partners).
Il nome di una società in accomandita semplice, deve contenere il cognome del socio accomandatario, cioè del socio persona fisica o socio che è un`altra società. Il socio accomandatario è quello che risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali, cioè con tutto il suo patrimonio. Se l`accomandatario è un`altra società, nella denominazione dobbiamo menzionare il suo pieno nome ed il tipo sociale.   La denominazione Paolo Rossi Autofficina s.a.s è un esempio di una società in accomandita semplice dove il socio accomandatario è una persona fisica (Paolo Rossi).  

Quando registriamo una s.r.l. o una società per azioni, la scelta della ragione sociale è libera. Non abbiamo nessun obbligo di menzionare né cognomi dei soci o azionisti, né denominazioni sociali dei soci che sono altre società.

COME VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLA RAGIONE SOCIALE?
Per evitare la scelta di un marchio o di una denominazione tutelata e già usata da un`altro ente, possiamo consultare i seguenti registri polacchi
ed europei:  

L`autore: Anna Czerwinska, laureata in Economia aziendale presso l` Università dEconomia ed Innovazione di Lublino e l`Università Carlo Bo ad Urbino, traduttrice iscritta sulla lista dei periti presso la Camera di Commercio a Macerata in Italia, email: a.czerwinska@firmissima.com
www.firmissima.com

L`autore del testo si impegna a fornire le informazioni aggiornate e curate con la massima scrupolosità e diligenzaI contenuti presenti in questo sito sono  puramente informativi e l`autore non rilascia alcuna dichiarazione né garanzia, in merito alla precisione o completezza delle informazioni presenti in questo sito.


Commenti

Post popolari in questo blog

PIT 2018 DOCHODY Z PRACY WE WŁOSZECH - KIEDY I JAK ROZLICZYĆ JE W POLSCE?

LE 10 NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - COMPENDIO

PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE cz.1 - FARE IMPRESA IN POLONIA PARTE 1.