PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE cz. 3 WYBÓR FORMY PRAWNEJ I DZIAŁALNOŚĆ GOSP. CUDZOZIEMCÓW - FARE IMPRESA IN POLONIA Parte 3 SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA E ATTIVITA` D`IMPRESA PER I STRANIERI


WYBÓR FORMY PRAWNEJ. WPIS DO CEIDG CZY KRS?

Kolejną decyzją jaką musisz podjąć to wybór formy prawnej Twojej działalności. Czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna (wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), czy może spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.Twój wybór będzie zależał od zakresu działalności jaką zamierzasz prowadzić, wysokości ryzyka oraz kapitału jaki zamierzasz zainwestować. Jeżeli jesteś na etapie podjęcia tej decyzji, zachęcam do zapoznania się z aktualnymi formami działalności gospodarczej w Polsce .DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA CUDZOZIEMCÓW I OBYWATELI UE.

Obywatel innego kraju UE może zarejestrować w Polsce działalność na takich samych zasadach jak obywatele naszego kraju. Jeżeli jesteś obywatelem UE i masz już zarejestrowaną działalność w swoim kraju, w Polsce możesz świadczyć usługi przez oddział swojego przedsiębiorstwa lub na zasadzie czasowego transgranicznego świadczenia usługTak samo postąpisz także wtedy, jeżeli jesteś obywatelem Polski i masz zarejestrowaną działalność w innym kraju UE.


Cudzoziemcy spoza UE, w zależności od kraju pochodzenia, mogą napotkać  pewne ograniczenia w możliwości rejestracji działalności gospodarczej w Polsce. Zasada, która pozostaje niezmienna jest następująca:
tak, jak w przypadku obywateli UE, jeżeli jesteś obcokrajowcem spoza Unii Europejskiej i masz zarejestrowaną działalność w kraju ojczystym, w Polsce możesz działać przez oddział swojego przedsiębiorstwa.

SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA. Iscrizione nel Registro delle Imprese in Polonia. 

Per “Forma giuridica” dell'impresa si intende la tipologia di impresa a cui farà capo l'azienda e le norme ad essa conseguenti. La scelta della forma giuridica di un'impresa dipende da diversi fattori, tra cui  le dimensioni dell'impresa, il grado di rischio; il capitale di cui disponiamo. 
In Polonia esistono due tipi di Registro delle Imprese


1) CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) gestito dal Ministero dello Sviluppo.  Gli uffici CEIDG  si trovano nei Comuni (Urząd Miasta o Urząd Gminy).
2) KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), gestito dal Ministero della Giustizia, iscrizione e omologazione delle richieste vanno effettuate presso i tribunali.
CHI SI REGISTRA PRESSO IL CEIDG E CHI PRESSO IL KRS?
Presso il CEIDG si registrano:
1) ditte individuali - le persone fisiche che intendono svolgere l`attivita` d`impresa
2) le soscieta` di diritto civile (pl. spółki cywilne) 


Presso il KRS si registrano tra l`altro:

1) Società in nome collettivo (spółka jawna - Sp.j.),
2) Società in accomandita semplice (spółka komandytowa - Sp.k.);
3) Società in accomandita per azioni (spółka komandytowo-akcyjna - Sp.k.a.);
4) Società per azioni (spółka akcyjna - Sp.a.);
5) Società a responsabilità limitata (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.z o.o.);
6) Società europee(spółka europejska),
7) Cooperative (spółdzielnia),
8) Cooperative europee (spółdzielnie europejskie),
9) Gruppo europeo di interesse economico (Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych),
10) Imprese Pubbliche (Przedsiębiorstwa Państwowe, PP)
11) Istituti di Ricerca (instytuty badawcze),
12) 
Società estere (przedsiębiorstwa zagraniczne) 
13) Mutue assicuratrici (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
14) Imprese di assicurazioni (towarzystwa reasekuracji wzajemnej),
15) Succursali delle società estere che operano sul territorio della Polonia (oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski (...)


ATTIVITA` D`IMPRESA IN POLONIA SVOLTA DAI STRANIERI E CITTADINI UE.

Un cittadino di un altro paese dell'UE può svolgere l`attività d`impresa in Polonia alle stesse condizioni dei cittadini del nostro paese.

Se sei un cittadino dell'UE e hai già registrato un'attività nel tuo paese, in Polonia puoi fornire servizi attraverso una filiale (succursale) della tua azienda. Puoi anche prestare servizi transfrontalieri in modo temporaneo. Come leggerai nel link, ci sono i casi in cui non sarai obbligato a registrare subito l`attività d`impresa in Polonia. 
Farai lo stesso se sei cittadino polacco e hai registrato un'attività in un altro paese dell'UE.


Gli stranieri provenienti dai paesi extra UE, a seconda del paese d`origine, potrebbero incontrare alcune restrizioni sulla possibilità di registrare attività d` impresa in Polonia. Il principio che rimane invariato è il seguente:
come nel caso dei cittadini dell'UE, se sei straniero al di fuori dell'Unione europea e hai registrato un'attività nel tuo paese d'origine, in Polonia puoi svolgere l`attività attraverso una filiale (succursale) della tua azienda.

L`autore: Anna Czerwinska, laureata in Economia aziendale presso l` Università dEconomia ed Innovazione di Lublino e l`Università Carlo Bo ad Urbino, traduttrice iscritta sulla lista dei periti presso la Camera di Commercio a Macerata in Italia, email: a.czerwinska@firmissima.com
www.firmissima.com


L`autore del testo si impegna a fornire le informazioni aggiornate e curate con la massima scrupolosità e diligenzaI contenuti presenti in questo sito sono  puramente informativi e l`autore non rilascia alcuna dichiarazione né garanzia, in merito alla precisione o completezza delle informazioni presenti in questo sito.

Commenti

Post popolari in questo blog

PIT 2018 DOCHODY Z PRACY WE WŁOSZECH - KIEDY I JAK ROZLICZYĆ JE W POLSCE?

LE 10 NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - COMPENDIO

PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE cz.1 - FARE IMPRESA IN POLONIA PARTE 1.