LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - GDPR – Nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati. RODO NOWE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


11. GDPR – Nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

RODO, denominato anche “GDPR”, cioè Regolamento generale sulla protezione dei dati, e` il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.  Entrerà in vigore dal 25 maggio 2018 e comporterà le modifiche nella attuale Legge sulla protezione dei dati personali in Polonia. La nuova legge si applicherà a tutte le entità che raccolgono e archiviano dati personali, ad esempio quelli dei clienti o dei dipendenti. Gli enti che trattano i dati personali saranno direttamente responsabili della violazione delle norme del GDPR (e potranno subire le sanzioni finanziarie molto severe).
Il nuovo regolamento conferisce maggiori diritti ai cittadini che ottengono il diritti di “essere dimenticati”, nel senso che possono richiedere la cancellazione dei loro dati. Potranno inoltre chiedere il trasferimento dei loro dati personali e potranno accedervi. Il GDPR consente inoltre agli interessati di opporsi al trattamento dei loro dati, ad esempio nel marketing diretto.
L`autore: Anna Czerwinska, laureata in Economia aziendale presso l` Università di Economia ed Innovazione di Lublino e l`Università Carlo Bo a Urbino, traduttore iscritto sulla lista dei periti presso la Camera di Commercio a Macerata in Italia, email:a.czerwinska@firmissima.com  www.firmissima.com

11. RODO. Nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

„RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 i zmieni dotychczasową polską ustawę o ochronie danych osobowych. Nowe prawo będzie dotyczyć wszystkich podmiotów, które gromadzą i przechowują dane osobowe, np. klientów albo pracowników. Podmioty przetwarzające dane będą ponosić bezpośrednią odpowiedzialność za złamanie przepisów RODO (w tym mogą ponieść dotkliwe kary finansowe).  Nowe rozporządzenie daje większe prawa obywatelom, którzy uzyskują prawo do „bycia zapomnianym”, czyli mogą życzyć sobie usunięcia swoich danych. Będą też mogli prosić o przeniesienie swoich danych oraz będą mieli do nich wgląd. RODO pozwala także osobom, których dotyczą dane, sprzeciwić się wobec przetwarzania ich danych, np. w marketingu bezpośrednim.
Opracowanie: Anna Czerwińska, absolwentka Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Uniwersytecie „Carlo Bo” w Urbino, wpisana na listę tłumaczy przy Izbie Handlowej w Maceracie we Włoszech, email: a.czerwinska@firmissima.com www.firmissima.com
Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. 
Post popolari in questo blog

PIT 2018 DOCHODY Z PRACY WE WŁOSZECH - KIEDY I JAK ROZLICZYĆ JE W POLSCE?

LE 10 NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI NELLE NORME POLACCHE A PARTIRE DAL 2018 - COMPENDIO

PROWADZIĆ FIRMĘ W POLSCE cz.1 - FARE IMPRESA IN POLONIA PARTE 1.